كتیبه های گنج نامه


کتیبه های گنج نامه  كه یادگاری از دوران داریوش و خشایار شاه هخامنشی است . بر دل یكی از صخره های كوه الوند در فاصله 5 كیلومتری غرب همدان و در انتهای دره ی عباس آباد حكاكی شده است . كتیبه ها هر كدام در سه ستون 20 سطری به زبان های پارسی قدیم ، بابلی و عیلامی قدیم نوشته شده اند. متن پارسی در سمت چپ  هر دو لوح قرارگرفته است و پهنایی معادل 115 سانتی متر دارد و....كتیبه های گنج نامه

كتیبه های گنج نامه  كه یادگاری از دوران داریوش و خشایار شاه هخامنشی است . بر دل یكی از صخره های كوه الوند در فاصله 5 كیلومتری غرب همدان و در انتهای دره ی عباس آباد حكاكی شده است . كتیبه ها هر كدام در سه ستون 20 سطری به زبان های پارسی قدیم ، بابلی و عیلامی قدیم نوشته شده اند. متن پارسی در سمت چپ  هر دو لوح قرارگرفته است و پهنایی معادل 115 سانتی متر دارد . متن بابلی در وسط هر دو كتیبه نوشته شده و متن عیلامی در ستون سوم قراردارد

با توجه به سوراخ های كنار كتیبه ، به نظر می رسد كه كتیبه ها روپوشی داشته اند كه آنان را از گزند باد وباران حفظ می كرده است .

لوح سمت چپ كه كمی بالاتر از كتیبه دیگر در كوه كنده شده است مربوط به داریوش بزرگ هخامنشی است . طول آن حدود 290 سانتی متر ، ارتفاعش 190 سانتی متر و دارای متنی به شرح زیر است :

 خدای بزرگ است . اهورامزدا كه این زمین را آفرید كه آن آسمان را آفرید كه مردم را آفریدكه شادی را برای مردم آفرید كه داریوش را شاه كرد ، شاهی از بسیاری ، فرمانروائی از بسیاری  منم داریوش ، شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه سرزمین ها كه نژادهای گوناگون دارند ، شاه سرزمین دور و دراز ، پسر ویشتاسب هخامنشی

كتیبه خشایار شاه نیز در قسمت پائین همین كتیبه است به طول 270 سانتی متر و  ارتفاع 190 سانتی مترو متن آن عبارت است از:

خدای بزرگ است اهور مزدا  بزرگترین خدایان است كه این زمین را آفرید كه آن آسمان را آفرید كه مردم را آفرید كه برای مردم شادی آفرید كه خشایار شاه را شاه كرد ، یگانه از میان شاهان بسیار ، یگانه  فرمانروا ، از میان فرمانروایان بی شمار. من خشایار شاه ، شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه كشورهای دارای ملل بسیار  ، شاه این سر زمین بزرگ دور دست پهناور ، پسر داریوش شاه هخامنشی .