ه علت تنوع آب و هوا و جنس خاك آب توجه به عامل ارتفاع انواع پوشش ها یا گونه های متفاوت گیاهی در نقاط مختلف استان مشاهده می شود.

به علت تنوع آب و هوا و جنس خاك آب توجه به عامل ارتفاع انواع پوشش ها یا گونه های متفاوت گیاهی در نقاط مختلف استان مشاهده می شود.

جنگل:

دراستان پوشش گیاهی به صورت (( جنگل متراكم )) وجو ندارد ولی پوشش گیاهی جنگلی در سطوح محدود و پراكنده مشاهده می شود . این پوشش گیاهی جنگلی از نظر وضعیت به دودسته جنگل های تنك و جنگل های مخروبه تقسیم می شود.

جنگل های تنك در گیان و زرین باغ نهاوند و جنگل های مخروبه در ارتفاعات گرو در شهرستان نهاوند و بخشی نیز در شهرستان های تویسركان . ملایر و همدان مشاهده می شوند.

از گونه های درختی این جنگل ها : بلوط .كیكم ( افرا جنگلی) دغداغان . گلابی وحشی و زبان گنجشك و از گونه های درختچه ای : بادام كوهی . ارژن. دافنه و سماق را می توان نام برد.

مرتع :

عكس های هوایی و تصاویر ماهواره ای نشان می دهند كه وسعت مراتع استان در حدود900 هزار هكتار است كه 5/46 درصد مساحت استان را به خود اختصاص می دهد . این مراتع در سرتاسر استان پراكنده اند و گونه های گیاهی بسیار متنوعی در آنها دیده می شود.

گیاهان مرتعی كه عمدتا" در مراتع استان دیده می شوند . عبارت اند از : گندمیان یك ساله. گندمیان چند ساله ( علفی ها) غیر چوبی های یك ساله . غیر چوبی های چند ساله ( پهن برگان ) بوته های چوبی و درختچه ها.

از نظر وضعیت بهره برداری مراتع استان به سه دسته تقسیم می شوند.

1- مراتع خوب ( 5 درصد از كل مساحت مراتع استان )

2- مراتع متوسط( 5/32 درصد از كل مساحت مراتع استان )

3- مراتع فقیر ( 5/62 درصد از كل مساحت مراتع استان)

اهمیت پوشش گیاهی استان :

وجود پوشش گیاهی در منطقه فواید متعددی دارد كه در این جا فقط به موارد ی از اهمیت پوشش گیاهی در استان همدان اشاره می شود.

- حفاظت خاك در برابر فرسایش

- كند كردن حركت آب و جلوگیری از ایجاد سیل

- كمك به تغذیه آب و هوای زیرزمینی

- حفظ حیاط وحش و محیط زیست

- منبع اصلی تولیدات دامی ( به ویژه گوشت قرمز)

- تلطیف هوا . كاهش تبخیر سطحی خاك . كاهش آلودگی هوا و زیبایی چشم اندازهای طبیعی و حفظ رطوبت.

عوامل تخریب پوشش گیاهی دراستان :

- تخریب درختان جنگلی توسط عشایر و روستاییان باری تامین سوخت .

- قطع درختان جنگلی به منظور گسترش زمینهای كشاورزی .

مهم ترین عوامل موثر در تخریب مراتع استان عبارتند از :

- چرای مفرط و بی رویه ی مراتع توسط عشایر و روستاییان . به گونه ای كه تعداد دام هایی كه از مراتع استفاده می كنند بیش از ده برابر ظرفیت مراتع استان است .

- چرای زود هنگام مراتع .

- استخراج كتیرا از گونه های مختلف گون كه سبب شسته شدن خاك و تخریب پوشش گیاهی می شود.

- شخم زدن اراضی مرتعی به منظور تبدیل كردن آنها به زمینهای كشاورزی.

طرح های عمرانی برای حفاظت از پوشش گیاهی :

- اجرای عملیات آبخیزداری شامل علوفه كاری . بذر پاشی و بذر كاری . كپه كاری .نهال كاری . حفاظت و قرق . بانكت بندی . تراس بندی و... در مساحتی حدود 96 هزار هكتار . در مناطق مختلف استان .

- احداث جنگل های دست گاشت.

- ایجاد ذخیره گاه های جنگلی جهت حفظ گونه های گیاهی نادر