انقلاب مشروطه


انقلاب مشروطه

مرکز شهر همدان (میدان امام (ره))

مبارزین مشروطه همدان

شیر سنگی

مجسمه ی شیر سنگی

اوایل سال 1305

مجسمه و آرامگاه بوعلی سینا